How Technical G isuruji so rich?

Technical Guruji earns around 40 – 45 lakhs per month from his You Tube Channel.

What is the qualification of Technical Guruji?

M. Tech (Micro Electronics)

How do I contact Technical Guruji?

जय हिन्द, वन्दे मातरम| For Business enquiries: gaurav@technicalguruji.in

Is Gaurav Chaudhary a billionaire?

Technical Guruji Net Worth is $50 Million in 2022.